O czym należy pamiętać podczas zatrudniania cudzoziemców?

W rzeczywistości zatrudnienie cudzoziemców wiąże się ze zwiększoną ilością czynności i koniecznością zweryfikowania dodatkowych informacji. Wynika to bezpośrednio z zapisów prawnych. Legalizacja zatrudniania cudzoziemców jest konsekwencją zmian zachodzących na arenie geopolitycznej i zwiększoną ilością imigrantów ubiegających się o zatrudnienie. Kluczowe jest przestrzeganie zapisów prawnych, aby uniknąć późniejszych przykrych konsekwencji. Przedstawiamy, o czym należy pamiętać decydując się na zatrudnienie obcokrajowca.

Obowiązki pracodawcy podczas zatrudniania cudzoziemców

Przestrzeganie zapisów wynikających z Kodeksu pracy jak i Kodeksu cywilnego jest nadrzędnym zadaniem każdego pracodawcy. Zakres obowiązków pracodawcy podczas zatrudniania cudzoziemca jest uzależniony od rodzaju zawartej umowy. W przypadku osób spoza UE czy EOG lub Szwajcarii wymagany jest legalny pobyt na terytorium Polski, który uprawnia do wykonywania pracy i zezwolenia na pracę. Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków pracy zgodnych z wydanym pozwoleniem na pracę. W rezultacie, pracodawca musi zaoferować mu stanowisko zgodne z ustaleniami. Jego działania nie mogą być dla pracownika niekorzystne. W szczególności odnosi się do kwestii etatu, ilości godzin, wysokości wynagrodzenia, oferowanego stanowiska czy rodzaju umowy i miejsca świadczenia pracy. Ewentualne zmiany muszą być na korzyść pracownika. Kluczowe jest, aby poza umową w formie pisemnej, dostarczyć mu także umowę przetłumaczoną na zrozumiały dla niego język.

Procedury związane z zatrudnieniem cudzoziemca

Przed powierzeniem pracy cudzoziemcowi, który pochodzi z państwa trzeciego, konieczne jest dopełnienie następujących warunków:

  • uzyskanie zezwolenia na pracę dla danej osoby lub na pracę sezonową. Alternatywnie można ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
  • zweryfikowanie legalności przebywania cudzoziemca na terytorium Polski poprzez sprawdzenie dokumentów pobytowych, np. wiza, karta pobytu.
  • cudzoziemiec ma możliwość wykonywania pracy w ramach pobytu,
  • zapewnienie warunków zgodnych z uzyskanym zezwoleniem na pracę.

W przypadku niektórych osób nie jest konieczne posiadanie zezwolenia na pracę. Odnosi się to przede wszystkim do osób posiadających w RP status uchodźcy czy mających zapewnioną ochronę uzupełniającą. W tej grupie znajdują się także osoby posiadające zgodę na pobyt z uwagi na względy humanitarne, na pobyt tolerowanych. Procedury nie obejmują osób legitymujących się Kartą Polaka czy małżonków osób z obywatelstwem polskim. Przepisy nie dotyczą studentów na polskich uczelniach czy też absolwentów polskich szkół ponadgimnazjalnych.

Uproszczone procedury zatrudniania cudzoziemców

W przypadku obywateli Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji czy Armenii możliwe jest ich zatrudnienie bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. Wówczas legalizacja zatrudnienia cudzoziemców odbywa się, gdy pracodawca złożył oświadczenie w stosownym PUP, w którym informuje o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, które przed rozpoczęciem świadczenia pracy powinno być naniesione do ewidencji oświadczeń. Zadeklarowane warunki muszą być zgodne z rzeczywistością. Istotne jest, że okres pracy wynikający z oświadczenia nie może być dłuższy niż 24 miesiące. Uproszczona procedura nie odnosi się do pracy sezonowej.

Regulacje prawne odnoszące się do zatrudniania obywateli Ukrainy dość intensywnie ulegają zmianie ze względu na toczoną wojnę. Objęci są oni szczególnymi zasadami.

Materiał promocyjny.

Patryk
Patryk Głowacki

Jestem autorem porad i pasjonatem rozwoju osobistego. Moja misja to dzielenie się wiedzą, inspiracją oraz praktycznymi wskazówkami na stronie "Codzienny Ekspert". Poprzez zgłębianie tajników samodoskonalenia, wspólnie podążamy ścieżką mądrości, by osiągać sukcesy w codziennym życiu. Dołącz do mnie w tej podróży po odkrywanie potencjału, doskonalenie umiejętności i tworzenie lepszej wersji siebie każdego dnia.